W jaki sposób wziąć nagły dzień urlopu?

Każdy pracownik, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego, jest również uprawniony do skorzystania z tzw. urlopu na żądanie (Kodeks Pracy, art. 167). Jest to urlop będący częścią rocznego urlopu wypoczynkowego i w każdym przypadku liczy 4 dni.

Czym charakteryzuje się urlop na żądanie?

Są to przede wszystkim takie dni wolne, których udziela się w innym trybie niż urlopu wypoczynkowego – nie są one bowiem objęte planem urlopów. Pracownik zyskuje do nich prawo po przepracowaniu jednego miesiąca albo z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym podjął pierwszą pracę. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z urlopu na żądanie musi odbyć się najpóźniej w dniu w którym zostanie on rozpoczęty. Pracownik może to zrobić w dowolnej formie:

– osobiście,

– w trakcie rozmowy telefonicznej,

– e-mailem.

Najważniejsze jest to, by wniosek o dzień na żądanie skutecznie dotarł do pracodawcy. Co ważne, zgłaszając chęć wzięcia tego rodzaju dni wolnych nie ma obowiązku informowania o powodach z jakich chce się z nich skorzystać. Co do zasady pracodawca jest związany wnioskiem pracownika i nie może odmówić mu udzielenia urlopu na żądanie.

Jak działa urlop na żądanie?

Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie nastąpić może tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład wtedy, gdy pracownik chce skorzystać ze swojego prawa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Mowa o sytuacji kiedy to dnia wolnego zażąda osoba, która w danym dniu jest niezbędna do prowadzenia zaplanowanych wcześniej istotnych działań (prowadzenia prezentacji czy rozmów z kontrahentem). Taka odmowa może pojawić się kiedy urlop będzie sprzeczny z zasadą dbałości o dobro zakładu pracy. Kiedy jednak nie występują żadne szczególne okoliczności, to pracodawca ma obowiązek udzielić swojemu pracownikowi urlopu na żądanie. Zgodnie z art. 167 Kodeksu Pracy, może pojawić się także sytuacja odwołania pracownika z urlopu udzielonego na żądanie. Pracodawca może to zrobić jednak jedynie wtedy, kiedy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (np. awaria sprzętu).