Za co odpowiada Komisja Nadzoru Finansowego?

Głównym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego – o której więcej tutaj – jest oczywiście sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym i rynkiem kapitałowym. Komisja sprawuje ponadto nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad wszelkimi instytucjami płatniczymi.

Jakie zadanie pełni KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje działania, które w mniejszym lub większym stopniu mają na celu rozwijanie rynku finansowego oraz jego konkurencyjności. Warto wspomnieć również o wszelkich działaniach edukacyjnych i informacyjnych, które dotyczą funkcjonowania całego rynku finansowego. KNF bierze również czynny udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych, które dotyczą nadzoru nad rynkiem prawnym. W dużym skrócie mówiąc podstawowym celem prowadzenia nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności oraz bezpieczeństwa. Dzięki olbrzymiej przejrzystości znacząco wzrasta zaufanie do rynku finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego swoją działalność rozpoczęła 19 września 2006 roku. KNF przejęła wszystkie kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Od 2008 roku KNF w pełni przejęła także zadania Komisji Nadzoru Bankowego.

Kto wchodzi w skład komisji?

W skład KNF wchodzi obecnie dwanaście osób (przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego i 9 członków). Głównym zadaniem przewodniczącego jest oczywiście reprezentowanie komisji oraz kierowanie jej pracami. Nowego przewodniczącego powołuje zawsze prezes Rady Ministrów. Warto wspomnieć również i o tym, że kadencja przewodniczącego jest pięcioletnia. Na wniosek przewodniczącego, prezes Rady Ministrów może powołać i odwołać zastępców przewodniczącego. Jeżeli chodzi o 9 pozostałych członków to w ich skład wchodzi między innymi przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i  przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.

Czym jest UKNF?

UKNF to nic innego jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań komisji. Siedziba UKNF (i KNG) znajduje się obecnie przy ulicy Pięknej 20. Biura UKNF mieszą się z kolei przy placu Powstańców Warszawy 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością komisji. Wszystkie wydatki i dochody KNF realizowane są w części 70 budżetu państwa. Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego pokrywane są z kolei z wpłat wnoszone przez odpowiednie podmioty nadzorcze.